Open Popup
  •                                           有關順延家長觀課安排

    根據衞生署衞生防護中心最新的流感監測數據,本地季節性

    流感活躍程度仍會在高水平持續一段時間。有見及此,原定

    於三月四日至八日舉行之「家長觀課週」將順延進行。

    暫定日期為四月十五日至十八日,請家長留意日後之公佈